Δομή

Δομή

bg image

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το υποστηρίΖΩ θα περιέχει 3 ενότητες εργασίας (ΕΕ) και 12 εργασίες (Ε) όπου εμπερικλείονται
ανάλογα με τη φύση τους στην εκάστοτε EE

bg image
EE1 Συλλογή, Αναπαράσταση, Ερμηνεία Δεδομένων Μήνας Έναρξης-Λήξης M1-M3O
A/A
1
2
3
Έταιρος
ARX
EKETA
ΦΡΟΝΤ

Αντικείμενο: Η ΕΕ1 στοχεύει στην κατάλληλη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες IoT συσκευών μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, στην ομοιόμορφη και επεκτάσιμη αναπαράστασή τους μέσω οντολογιών, που θα οδηγήσει στην επεξεργασία και ερμηνεία σημάτων σε δεδομένα κατανοητά στους τελικούς χρήστες για να καταλήξει στη δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης πιλοτικών εγκαταστάσεων ΙοΤ.

Ε1.1 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων: Λήψη δεδομένων από IoT συσκευές, αναπτύσοντας τα κατάλληλα υποσυστήματα που μπορούν να τις χειριστούν, όπως open source SDKs ή APIs.

Ε1.2. Ομοιόμορφη αναπαράσταση δεδομένων: Επαναχρησιμοποίηση και επέκταση υπαρχόντων οντολογιών, όπως SSN και DOLCE, και σχεδίαση νέων μοντέλων πεδίου του έργου, με κλινική πληροφορία (μετρήσεις αισθητήρων κίνησης, άγχους και ύπνου, συμπεριφορές, συμπτώματα, προβλήματα) για τη διαλειτουργική αναπαράσταση δεδομένων ανεξαρτήτως ετερογενών πηγών.

Ε1.3. Ερμηνεία και Εξαγωγή Συμπερασμάτων: Ανάπτυξη αλγορίθμων που χρησιμοποιούν τη σημασιολογική πληροφορία στη βάση γνώσης του συστήματος σύμφωνα με την οντολογία του Ε2 και μηχανών συμπερασμού (reasoners) και συνδυασμός γεγονότων στον χρόνο (μέσω CEP) για την εξαγωγή χρήσιμων στους χρήστες πληροφοριών. Ερωτήματα SPARQL με κλινικές γνώσεις για την εξαγωγή προβλημάτων.

Ε1.4 Εφαρμογές Διαχείρισης Πιλοτικών Εγκαταστάσεων IoT: Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθηση (dashboard) των παραμέτρων του εξοπλισμού στις πιλοτικές εγκαταστάσεις (όπως επίπεδα μπαταρίας, σύνδεση στο διαδίκτυο, σφάλματα, συγχρονισμός δεδομένων) και οπτικοποίησής τους στον χρόνο. Μία πλατφόρμα παρακολούθησης μπορεί να υποστήριξη σε σημαντικό βαθμό την διεξαγωγή και οργάνωση κλινικών δοκιμών.

 

EE2 Εφαρμογές Χρηστών Μήνας Έναρξης-Λήξης M3-M33
A/A
1
2
3
Έταιρος
ARX
EKETA
ΦΡΟΝΤ

Αντικείμενο: Στόχος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών με GUI σε περιβάλλον mobile για την φιλική στον χρήστη πρόσβαση από άτομα που χρήζουν φροντίδας καθώς και τους συγγενείς και θεραπευτές τους.

Ε2.1. Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών Χρήστη: Γραφικές διεπαφές και native εφαρμογές Android/iOS/Web,  που  επεκτείνουν την υπάρχουσα εφαρμογή της ARX και την εμπλουτίζουν με τις κατάλληλα στοιχεία προβολής και διαχείρισης κλινικής και IoT πληροφορίας με φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

E2.2. Ενσωμάτωση και διασύνδεση εφαρμογών με το νέφος και το IoT: Σύνδεση υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στην ΕΕ1 για την χρήση IoT συσκευών και αποθήκευση δεδομένων στο νέφος από τις εφαρμογές χρήστη.

E2.3. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα εφαρμογών και νέφους: Υλοποίηση των πιο σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφάλειας και εξασφάλισης ιδιωτικότητας των χρηστών στο σύνολο των εφαρμογών του υποστηρίΖΩ όσο και στην πλευρά του νέφους. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν πρωτόκολλα και τεχνολογίες ασφαλούς είσόδου χρήστη (OAuth v2), ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων (HTTPS, SSL) καθώς και κωδικοποίηση των δεδομένων από την εφαρμογή χρήστη χωρίς οι διαχειριστές του συστήματος νέφους να κατέχουν πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα (Zero Knowledge end-to-end encryption), με εξαίρεση τη φάση δοκιμών όπου ανωνυμοποιημένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με συγκατάθεση για την κλινική αξιολόγηση της ΕΕ3.

Ε2.4 Διαδραστικές Εφαρμογές και Ανάδραση Χρήστη: Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη εμπειρία της ARX στο χώρο των διαδραστικών με το χρήστη εφαρμογών, η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί ενισχύεται με τέτοια εργαλεία που θα συνδράμουν στην πνευματική εξάσκηση και αφοσίωση του ασθενή κατά τη διάρκεια της πειραματικής δοκιμής. Επίσης, θα υπάρχει ανάδραση χρήστη, με την προσθήκη παρεμβάσεων στη μορφή ειδοποιήσεων προς αυτόν, ενισχυμένη επίσης με σύγχρονες τεχνολογίες για την απλοποίηση του User Interface της εφαρμογής.

EE3 Διενέργεια Πιλοτικών Εφαρμογών και Αξιολόγηση Μήνας Έναρξης-Λήξης M3-M36
A/A
1
2
3
Έταιρος
ARX
EKETA
ΦΡΟΝΤ

Αντικείμενο: Η παρούσα ΕΕ έχει ως στόχο την ενσωμάτωση όλου του συστήματος που θα έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ1 και ΕΕ2. Θα επιλεχθούν οι συμμετέχοντες και θα αξιολογηθούν ως προς τη κλινική και νοητική τους κατάσταση και θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος.

Ε3.1. Ανάλυση Κλινικών Απαιτήσεων Πιλοτικών Εφαρμογών: Θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός του εξοπλισμού που θα ενσωματωθεί στα σπίτια των συμμετεχόντων. Θα καταγραφούν οι καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών ενώ παράλληλα θα ερευνηθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά και η νοητική κατάσταση των ομάδων προς μελέτη για την ενσωμάτωση του συστήματος. Στόχος μας είναι να δούμε αφενός την επίδραση του συστήματος σε διαφορετικές ομάδες ηλικιωμένων τόσο με νοητικά όσο και χωρίς προβλήματα όσο και την πιθανή βελτίωση που προκύπτει από τη χρήση του σε αντίθεση με αυτούς που δεν θα το έχουν.

Ε3.2. Ενσωμάτωση του Συστήματος σε Ηλικιωμένους Συμμετέχοντες και Ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και Άνοια Τύπου Alzheimer: Θα στρατολογηθούν και θα τυχαιοποιηθούν συνολικά 125 συμμετέχοντες (75 πειραματική ομάδα και 50 ομάδα ελέγχου) ως εξής: α) 25 άτομα νοητικά υγιείς ηλικιωμένους, β) 25 άτομα με ΗΝΔ, γ) 25 άτομα με ήπια-μεσαίου σταδίου ΑΤΑ, δ) 25 άτομα με ΗΝΔ που δεν θα λάβουν το σύστημα και ε) 25 άτομα με ήπια-μεσαίου σταδίου ΑΤΑ που δεν θα λάβουν το σύστημα. Η πειραματική ομάδα θα λάβει το σύστημα για 6 μήνες ενώ η ομάδα ελέγχου θα διατηρήσει τις ίδιες καθημερινές της συνήθειες.

Ε3.3. Συνολική Αξιολόγηση Συστήματος από τους Χρήστες: Μετά το πέρας των 6 μηνών που θα έχει ενσωματωθεί το σύστημα στους χρήστες θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση τόσο της νοητικής και κλινικής του κατάστασης με νευροψυχολογικά εργαλεία όσο αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος με ημιδομημένη συνέντευξη από κλινικούς και χορήγηση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων.

Ε3.4 – Τεχνολογική Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων: Θα χορηγηθούν ερωτηματολόγια για τις ανάγκες και τη δημιουργία των διαδραστικών ασκήσεων που θα συμπεριλαμβάνονται στη 2η Φάση εγκατάστασης. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν παράμετροι όπως το είδος της διαδραστικής εφαρμογής (π.χ. puzzle, σταυρόλεξο, ερωτήσεων κτλπ). Επιπροσθέτως θα αποτελέσει μια μη φαρμακευτική παρέμβαση μέσω τεχνολογίας που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει σημαντικά στην αναστολή της νοητικής εξασθένησης κυρίως στα αρχικά στάδια της νόσου1 2 3 4. Συνεπώς η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών που θα δοθούν στους ασθενείς κυρίως στη 2η Φάση θα αποτελέσει πολύ καινοτόμα προσέγγιση για τη μελέτη του έργου “υποστηρίΖΩ”.