Παραδοτέα

Παραδοτέα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρίθμηση Είδος Τίτλος Φορέας Μήνας Ολοκλήρωσης
Π2.1
Report
Ανάλυση απαιτήσεων χρήστη για την εφαρμογή
ARX
Μ9
Π2.2
Software
Εφαρμογές mobile/iOS/Web πρώτη έκδοση
ARX
Μ12
Π2.3
Software
Εφαρμογές mobile/iOS/Web δεύτερη έκδοση
ARX
Μ24
Π2.4
Report
Ανάπτυξη, ενσωμάτωση, ασφάλεια και οδηγός χρήστη εφαρμογών
ARX
M30
Π2.5
Δημοσίευση
Εφαρμογές απομακρυσμένης υποστήριξης ηλικιωμένων
ΕΚΕΤΑ
Μ33
Αρίθμηση Είδος Τίτλος Φορέας Μήνας Ολοκλήρωσης
Π3.1
Report
Ανάλυση Κλινικών Απαιτήσεων Πιλοτικών Εφαρμογών
ΦΡΟΝΤ
Μ9
Π3.2
Report
Στρατολόγηση και Κλινικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων
ΦΡΟΝΤ
Μ12
Π3.3
Report
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης φάσης
ΦΡΟΝΤ
Μ20
Π3.4
Report
Απαιτήσεις και Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2ης Φάσης
ΦΡΟΝΤ
M32
Π3.5
Report
Κλινικά Αποτελέσματα Μελέτη Κοορτής Εφαρμογών για Ηλικιωμένους
ΕΚΕΤΑ
Μ36