Παραδοτέα

Παραδοτέα

bg image

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠXX

Είδος

Τίτλος

Περιγραφή

Φορέας

Μήνας

Π1.1

Software

Υποσύστημα ΙοΤ

Προτεινόμενα μοντέλα για την απόκτηση, διαχείριση κι αξιοποίηση δεδομένων των χρηστών.

ΕΚΕΤΑ

Μ9

Π1.1.1

Report

Οδηγίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού

Εγκατάσταση εφαρμογής FitBit και συγχρονισμός ρολογιού με το κινητό και με το cloud

ΕΚΕΤΑ

Μ12

Π1.1.2

Report

Οδηγίες Συντήρησης και Επίλυσης Προβλημάτων Εξοπλισμού

Συντήρηση και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής Fitbit και συγχονισμού ρολογιού με το κινητό και με το cloud

ΕΚΕΤΑ

Μ12

Π1.2

Software

Οντολογία και Βάση Γνώσης

Επέκταση υπαρχόντων οντολογιών και σχεδίαση νέων μοντέλων πεδίου του έργου με κλινική πληροφορία.

ΕΚΕΤΑ

Μ12

Π1.3

Software

ypostiriZO Cloud 1.0: Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων IoT

Δυνατότητα παρακολούθησης της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των δεδομένων και λήψη ειδοποιήσεων για συντήρηση πιλότου

ΕΚΕΤΑ

M12

Π1.4

Report

Βάση Γνώσης και Σημασιολογική Ερμηνεία

Αναφορά που αφορά το σύνολο της βάσης γνώσης του συστήματος και τη σημασιολογική ερμηνεία των δεδομένων

ΕΚΕΤΑ

Μ18

Π1.5

Report

Τεκμηρίωση του Συστήματος

Αναφορά που αφορά τεκμηρίωση του συστήματος και όλων των λειτουργιών του

ARX

Μ24

Π1.6

Software

ypostiriZO Cloud 2.0: Ανάλυση Δεδομένων IoT

Δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας και ομαλής διεξαγωγής της ανάλυσης δεδομένων από τον πιλότο

ΕΚΕΤΑ

M24

Π1.7

Δημοσίευση

Δημοσίευση των Επιστημονικών Αποτελεσμάτων

Δημοσίευση των καινοτομιών των ανωτέρων ενοτήτων

EKETA

Μ30

ΠX.X

Είδος

Τίτλος

Περιγραφή

Φορέας

Μήνας

Π2.1

Report

Ανάλυση Απαιτήσεων των Χρηστών

Συλλογή απαιτήσεων των χρηστών προς βελτίωση των εφαρμογών.

ARX

M9

Π2.2

Software

WAF Web Εφαρμογή Παρακολούθησης (Φάση 1)

Επέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής WAF (web), για χρήση από τους κλινικούς, και εμπλουτισμός με τα κατάλληλα στοιχεία προβολής και διαχείρισης κλινικής και IoT πληροφορίας.

ARX

Μ12

Π2.3

Software

WAF Mobile Εφαρμογή Παρακολούθησης (Φάση 1)

Eπέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής WAF Mobile, για χρήση από τους ασθενείς, με τα κατάλληλα στοιχεία προβολής κλινικής και ΙοΤ πληροφορορίας.

ARX

Μ12

Π2.4

Software

WAF Web Διαχείριση Παραμέτρων Φροντιστή (Φάση 2)

Έλεγχος στοιχείων παρέμβασης του φροντιστή και του κλινικού.

ARX

Μ18

Π2.5

Software

WAF Mobile Παιχνίδια, Φάρμακα και Ποιότητα Ζωής (Φάση 2)

Επέκταση εφαρμογής με διαδραστικές αλληλεπιδράσεις με τον ασθενή

ARX

Μ24

Π2.6

Report

Ανάπτυξη, Ενσωμάτωση, Ασφάλεια και Οδηγός Χρήσης Εφαρμογών

Υλοποίηση σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφάλειας και εξασφάλισης ιδιωτικότητας των χρηστών.

ARX

M30

Π2.7

Δημοσίευση

Εφαρμογές Απομακρυσμένης Υποστήριξης Ηλικιωμένων

Δημοσίευση των καινοτομιών των ανωτέρω ενοτήτων.

ΕΚΕΤΑ

M33

ΠX.X

Είδος

Τίτλος

Περιγραφή

Φορέας

Μήνας

Π3.1

Report

Ανάλυση Κλινικών Απαιτήσεων Πιλοτικών Εφαρμογών (φάση 1)

Σχεδιασμός εξοπλισμού σπιτιών

ΦΡΟΝΤ

M9

Π3.2

Report

Στρατολόγηση και Κλινικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Επιλογή συμμετεχόντων με βάση τα κλινικά και νοητικά τους χαρακτηριστικά

ΦΡΟΝΤ

M15

Π3.3

Report

Ιστορικό Διεξαγωγής Πιλοτικής Δοκιμής (Φάση 1)

Μελέτη τοποθέτησης εξοπλισμού 1ης Φάσης

ΦΡΟΝΤ

Μ18

Π3.4

Report

Κλινική Αξιολόγηση και Αποδοχή Χρηστών (Φάση 1)

Αξιολόγηση χρηστών ως προς την ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην καθημερινή τους ζωή.

ΦΡΟΝΤ

Μ21

Π3.5

Report

Ανάλυση Απαιτήσεων Διαδραστικών Εφαρμογών (Φάση 2)

Επίδραση του συστήματος σε διαφορετικές ομάδες ηλικιωμένων.

ΦΡΟΝΤ

Μ24

Π3.6

Report

Ιστορικό Διεξαγωγής Πιλοτικής Δοκιμής (Φάση 2)

Μελέτη τοποθέτησης εξοπλισμού 2ης Φάσης

ΦΡΟΝΤ

Μ30

Π3.7

Report

Κλινική Αξιολόγηση και Αφοσίωση Χρηστών (Φάση 2)

Αξιολόγηση συνέπειας χρηστών με την παρεχόμενη τεχνολογία.

ΦΡΟΝΤ

Μ33

Π3.8

Δημοσίευση

Κλινικά Αποτελέσματα – Μελέτη Κοορτής Εφαρμογών για Ηλικιωμένους

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ενοτήτων

ΕΚΕΤΑ

Μ36